Menu Close

Faire un don

Kailangan namin ang iyong suporta !


Sa panahong natin ng materyalismo at laganap na ateismo, Si Padre Pio, para sa maraming mga naliligaw na mga kaluluwa, ang isa sa mga huling mapagkukunan ng ginhawang espirituwal.

Ang pagpapakalat ng imahe niya ay isang epektibong paraan upang makilala siya at maihatid ang kaniyang proteksyon sa karamihan.

Binasbasan na ng pari, tulungan mo kaming ipamahagi ito nang malawakan sa mga tahanan nating mga Pilipino.

Maging isang Alagad sa Kalinga ni San Padre Pio at lumahok, sa pamamagitan ng isang donasyon sa mahalagang pagiimprenta o paglilimbag ng mga ito at sa mga gastusing pang-koreo para maipadala ito.

Gaano mang halaga ang iyong ipagkakaloob, kami ay taos-pusong nagpapasalamat!